Uppdrag

Sydsvensk Markvärdering AB utför alla typer av värderingar som rör ersättning i samband med markintrång och biträder såväl enskilda fastighetsägare som stat och kommun.

Större referensobjekt där vi medverkat vid markvärdering och förhandling: 

Järnvägsprojekt

 • Markförhandling vid byggande av ny järnväg i södra Sverige.
 • Skadereglering efter giftutsläpp vid Hallandsås.
 • Stängning av järnvägs-korsningar i hela södra Sverige
 • Markägarombud vid planering av höghastighetsjärnväg.
 • Markägarombud vid byggande av ny järnväg.

Vattenregleringsprojekt

 • Markvärdering på uppdrag av Stockholms Stad, som underlag för ersättning vid den nya vattenregleringen i projekt Slussen.
 • Markägarombud och sakkunnig konsult för kommuner vid värdering och förhandlingar kring vattenskyddsområden i södra Sverige.

Vägprojekt

 • Biträder fastighetsägare vid vägbyggen i hela södra Sverige. Exempelvis:
 • E22 utbyggnad Skåne, Blekinge och Kalmar län.
 • Utbyggnad delar av E6 från Trelleborg till Strömstad.
 • Utbyggnad E4 delen förbi Örkelljunga.
 • Om- och utbyggnad av riksvägar i hela södra Sverige. 
 • Utbyggnad av E20 förbi Götene.
 • Utbyggnad av E18 väster om Örebro.

Intrångsvärdering vid havshöjning

 • Intrångsvärderingar för Vellinge kommun med anledning av skydd mot stigande havsnivåer.

Vatten-, fiber- och gasledningsprojekt

 • Markförhandling och skadereglering vid Sydvattens ledningar och en mängd kommunala vatten och avloppsledningar.
 • Markförhandlingar vid Sydgas ledning genom Skåne och Halland.
 • Markförhandling vid fiberutbyggnad i Höganäs kommun.
 • Skadereglering vid grödskador som uppstår efter ledningsutbyggnad. 

Natur- och kulturreservat

 • Sydsvensk Markvärdering har biträtt markägare vid bildandet av en stor mängd naturreservat i hela Sverige.

Kraftledningsprojekt

 • Markåtkomstansvar på uppdrag av Svenska kraftnät för ett stort antal kraftledningsprojekt i hela Sverige. Exempelvis:
 • Sydvästlänkens markkabeldel. 
 • Nordbalt.

Exploateringar

 • Biträder både enskilda fastighetsägare och exploatörer i samband med exploatering av jordbruksmark för byggande av bostäder och industrier.